Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018

Vừa qua, Bệnh viện ĐKTƯ Quảng Nam tổ chức họp đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018. Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản lý chất lượng cùng các thành viên đoàn tự kiểm tra, đánh giá và trưởng/phó các khoa phòng đầu mối trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện


Công bố bộ nhận dạng thương hiệu Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Giám đốc bệnh viện đa khoa Trung ương đã ký Quyết định số 1798/QĐ-BV vào ngày 08/11/2017 Về việc phê duyệt Bộ nhận dạng thương hiệu bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tin Liên Quan