Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018Nho Tâm Huỳnh - 31/08/2018

Vừa qua, Bệnh viện ĐKTƯ Quảng Nam tổ chức họp đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018. Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản lý chất lượng cùng các thành viên đoàn tự kiểm tra, đánh giá và trưởng/phó các khoa phòng đầu mối trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Họp đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện đã chú trọng thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng chuyên môn, dinh dưỡng cho người bệnh, các hoạt động cải tiến chất lượng riêng của từng khoa/phòng và xây dựng, phê duyệt và triển khai quy trình tác nghiệp chung như:

- Xây dựng phác đồ điều trị.

- Xây dựng bộ chỉ số chất lượng bệnh viện và phương pháp thu thập, đo lường.

- Triển khai 28 quy trình tác nghiệp chung đến toàn thể khoa, phòng.

- Giám sát việc thực hiện quy định an toàn y tế, 5S của các khoa phòng.

- Đào tạo Quản lý chất lượng cho cán bộ, nhân viên là trưởng, phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng, nhân viên mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện….

Bên cạnh đó, để khắc phục một số hạn chế còn tồn đọng Hội đồng quản lý chất lượng cùng các thành viên đã đề ra các phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 như: Xây dựng phần mềm để theo dõi các chỉ số chất lượng; Xây dựng bảng kiểm thực hiện các quy trình kỹ thuật, phối hợp với các khoa phòng chức năng hoặc thành lập tổ giám sát định kỳ việc tuân thủ quy trình kỹ thuật; Giám sát tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật; Đo lường, giám sát thực hiện các chỉ số chất lượng của Bộ Y tế ban hành và của bệnh viện xây dựng; Phát động phong trào thi đua nhằm nhắc nhở, khuyến khích nhân viên thường xuyên báo cáo sự cố y khoa.

·        Điểm bộ tiêu chí chất lượng tại Bệnh viện:

STT

 

2016

2017

6 tháng 2018

Kế hoạch 2018

A

Hướng tới người bệnh

3.00

3.44

3.78

4.06

B

Phát triển nguồn nhân lực y tế

3.21

3.43

2.86

4.00

C

Hoạt động chuyên môn

3.56

3.69

3.80

4.11

D

Hoạt động cải tiến CL

3.18

3.73

3.82

4.00

E

Tiêu chí đặc thù chuyên môn

2.50

3.00

3.00

3.25

Điểm trung bình chung

3.18

3.54

3.55

4.00

Bài: Công tác xã hội


  

Thông tin liên quan